VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU

VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVK Kanunu”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (Bundan sonra “Başvuru Sahibi” olarak anılacaktır), KVK Kanunu’nun 11’inci maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır.

 
VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU

GENEL AÇIKLAMALAR

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVK Kanunu”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (Bundan sonra “Başvuru Sahibi” olarak anılacaktır), KVK Kanunu’nun 11’inci maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır.

KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan Şirketimize bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak ve Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen aşağıdaki yöntemlerle iletilmesi gerekmektedir.

Bu çerçevede “yazılı” olarak Şirketimize yapılacak başvurular, işbu formun çıktısı alınarak;

• Başvuru Sahibi’nin şahsen başvurusu ile,
• Noter vasıtasıyla,
• İadeli Taahhütlü posta yoluyla
• Başvuru Sahibi’nce 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanununda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalanarak Şirket kayıtlı elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle,

tarafımıza iletilebilecektir.

Aşağıda, yazılı başvuruların ne şekilde tarafımıza ulaştırılacağına ilişkin yazılı başvuru kanalları özelinde bilgiler verilmektedir.

Başvuru Yöntemi
 
Başvurunun Yapılacağı Adres
 
Başvuru Gönderiminde Belirtilecek Bilgi

 

 Şahsen Başvuru (Başvuru sahibinin bizzat gelerek kimliğini tevsik edici belge ile başvurması)

 

 1202 (Eski 31.) Sokak No:109 - 111 06370 Ostim ANKARA, TÜRKİYE

 

 Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

 

 Noter vasıtasıyla tebligat

 

 1202 (Eski 31.) Sokak No:109 - 111 06370 Ostim ANKARA, TÜRKİYE

 

 Tebligat zarfına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

 

 İadeli Taahhütlü Posta Yoluyla

 

 1202 (Eski 31.) Sokak No:109 - 111 06370 Ostim ANKARA, TÜRKİYE

 

 

 

 

 

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin 2’inci fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde yanıtlanacaktır. Yanıtlarımız ilgili KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.

A. Başvuru Sahibi iletişim bilgileri:

Ad-Soyad
 
                                                                                                              
TC Kimlik Numarası(yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya kimlik numarası):
 
 
Telefon Numarası:
 
 
E-posta:
 
 
Adres:
 
 

 

*Yukarıdaki bilgiler Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca alınmaktadır.

B. Lütfen Şirketimiz ile olan ilişkinizi belirtiniz. (Müşteri, iş ortağı, çalışan adayı, üçüncü taraf firma çalışanı, hissedar gibi)

Müşteri
 
                                                         
Ziyaretçi
 
 
Diğer  
Şirketimizle olan ilişkinizin detaylarını belirtiniz:

 

 

 


 

C. Lütfen KVK Kanunu kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz: …………………..…………….……………………………….……………………………….
…………………..…………….……………………………….……………………………….
…………………..…………….……………………………….……………………………….
…………………..…………….……………………………….……………………………….
…………………..…………….……………………………….……………………………….
…………………..…………….……………………………….……………………………….
…………………..…………….……………………………….……………………………….
…………………..…………….……………………………….……………………………….
…………………..…………….……………………………….……………………………….
…………………..…………….……………………………….……………………………….

 

 

 

Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Şirketimiz ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi sureti, resmi kimlik yerine geçen diğer belgeler vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir. Yapılan başvurular Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 6. maddesinin 5. bendi ve 7. maddesine uygun olarak ücretlendirilebilecek

Kişisel Veri Sahibi

Adı Soyadı :
Başvuru Tarihi :
İmza :

 

 Yazılım&Tasarım : Omedya